Domki na Mazurach

PolecamyDomki na MazurachRelacja - spotkanie 15.11.2011

We wtorek 15 listopada 2011 r. o godzinie 19:00 w Pubie Sowa, znajduj?cym si? przy olszty?skim Zamku, odby?o sie pierwsze Spotkanie Edukacyjno-Integracyjne Olszty?skich Turystw Tramp. Organizatorami byli: Klub Turystyki Grskiej Gra? (PTTK), Akademicki Klub Turystyczny i Klub Turystyki Wodnej Kilwater (PTTK).

Celem spotka? jest integracja r?nych ?rodowisk turystycznych Olsztyna, umo?liwienie wzajemnego poznania si?, a tak?e nawi?zanie kontaktw, wymiana do?wiadcze? i mi?e sp?dzenie czasu w turystycznej atmosferze. Spotkanie prowadzi? Micha? W?grzycki - prezes Klubu Turystyki Grskiej Gra?, a zarazem g?wny organizator. Mi?? niespodziank? by?a frekwencja na spotkaniu. Pub Sowa wype?ni? si? po brzegi. Frekwencj? mo?na oceni? na prawie 100 osb. Wida?, z jak du?ym zainteresowaniem spotka?a si? ta inicjatywa.

Spotkanie, jak ka?de, rozpocz??o si? od powitania uczestnikw i przedstawienia celw spotka? i dzisiejszego programu. Na wst?pie Cezary Ilczuk ze Sklepu Turystycznego Olimp zaprezentowa? sprz?t turystyczny w postaci ?piworw. Potem przedstawione zosta?y dwie prelekcje. Pierwsz? z nich Wie? jak malowanie, czyli co kryj? w sobie podolszty?skie wsie przestawi?a Magdalena Malinowska (Ko?o Przewodnikw PTTK). Po niej pokaz fotograficzny Birma zaprezentowa? Maciej Miel?cki (Akademicki Klub Turystyczny). Oficjaln? cz??? spotkania zako?czy?o przedstawienie kalendarium imprez turystycznych na najbli?szy czas (listopad grudzie? 2011).

Po kilku minutach przerwy, gdy na sali pozostali najwytrwalsi uczestnicy spotkania, rozpocz??a si? jego nieoficjalna cz???, zatytu?owana Integracja, gitara, ?piew". Na sali rozgorza?y rozmowy, ale przede wszystkim zakrlowa piosenka turystyczna. Rej wodzi? gitarzysta z AKT Jerzy. Wtrowa? mu chr oko?o 20-30 osb. By?a to niew?tpliwie najsympatyczniejsza, najbardziej spontaniczna cz??? spotkania. Oko?o 22.30 impreza w sposb naturalny zako?czy?a si?. Nazajutrz czeka? normalny dzie? pracy.

Niew?tpliwie spotkanie by?o bardzo potrzebne. Organizatorzy zapowiadaj? dalsz? prac? nad jego formu??. Wida? by?o na sali wielk? rado?? jego uczestnikw z samego ju? faktu spotkania si?. Ta rado?? by?a tak du?a, ?e cz??ci jego uczestnikw trudno by?o powstrzyma? si? od rozmw, gdy prelegenci rozpocz?li swoje przecie? bardzo ciekawe prezentacje. ?wiadczy to tylko o tym, jak du?a jest potrzeba takich spotka?, osobistych kontaktw w lu?nej atmosferze, przy szklance piwa czy wina. Prezentacje s? wa?ne, ale s? one tylko pretekstem do spotkania si?. To poprzez nie i osobist? rozmow? zawi?zuj? si? wi?zi pomi?dzy jego uczestnikami. Dokonuje si? integracja b?d?ca celem tych spotka?. Prelegentom trzeba podzi?kowa? za t? wyrozumia?o??, gdy? wydaje si?, ?e jej potrzeb? wyra?nie widzieli.

Przed organizatorami praca, przede wszystkim koncepcyjna, jak pogodzi? ten entuzjazm spotka?, rozmw, z prezentacjami, wymagaj?cymi dla nale?ytego odbioru odpowiedniego skupienia. Inaczej mwi?c, jak pogodzi? funkcj? edukacyjn? z integracyjn?. Organizatorzy zapowiadaj? ju? nast?pne spotkanie - we wtorek 13 grudnia o godzinie 19.00, w tym samym miejscu. Wielu uczestnikw ju? zadeklarowa?o w nim swj udzia?. Formu?a spotka? jest dopracowywana. Organizatorzy zach?caj? do zg?aszania wszelkich uwag, za ktre b?d? bardzo wdzi?czni. Mo?na je wys?a? na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Dodatkowych informacji o Trampie mo?na szuka? na stronie www.tramp.olsztyn.pl.

B.L.
Podzi?kowania dla sponsorw:

  • Sklep turystyczny Olimp - www.olimpolsztyn.pl
  • Zalesie Mazury Active Spa - www.zalesiemazury.pl
  • Szko?a Nauki Jazdy "Ogryzek" - www.ogryzek.olsztyn.pl
  • Salon Rowerowy Czes?aw Ciu?kowski
  • Biuro Podr?y Ole-Ola - www.podrozeoleola.pl
  • Biuro Turystyczne Professjonal Ewa Zieli?ska
  • Portal Podroznik.tv

Polecamy gta 5 download- warto zagra?.

 

Miejsce spotka?

Organizatorzy

Wykonanie strony internetowej Webmaster Olsztyn